Shenzhen Tanu Trading Co.,Ltd

สั่งซื้อสินค้าจากจีน

TANU TRADING สามารถสั่งซื้อสินค้าจีนให้ท่านโดยรับเงินไทยจากท่าน

 

1. ทีมเราจะเสนอราคาให้ท่านเป็นเงินบาท ท่านไม่ต้องโอนเงินระหว่างประเทศ สามารถโอนเข้าบัญชีของเราในธนาคารกรุงไทย

 

2. ทีมเราจะเซ็นสัญญากับโรงงานแบบจีนต่อจีน และโอนเงินหยวนให้โรงงานจีน หากมีปัญหาจะเรียกร้องผลประโยชน์จากโรงงานได้ง่าย 

 

3. ท่านสามารถเลือกโอนจ่ายโรงงานจีนโดยตรงก็ได้ และ TANU TRADING จะแยกคิดแต่ Service Charge ต่างหากครับ

 


Copyright © 2017 Sippaprut | All rights reserved.